Výchovný poradce:

Mgr. Jaroslav Bargl

Konzultační hodiny:

  • pro žáky: denně v době vyučování
  • pro rodiče: v úterý od 13:30 h do 14:30 h, (v případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci)

Základní informace k přijímacímu řízení:

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Cermat – informace k přijímacímu řízení, zkušební testy

Termíny podání přihlášek

Sdělení o termínech přijímacích zkoušek 2020

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2018/2019:

Atlas školství
Atlas školství – Olomouc
Informační a poradenské středisko úřadu práce pro volbu povolání
Dotace – Olomoucký kraj