O družině

Školní družina je nedílnou součástí ZŠ Olomouc – Holice. Děti mají k dispozici školní hřiště s průlezkami, pískovištěm, betonovým hřištěm. V samotné družině pak jsou čtyři místnosti – tzv. velká herna, malá herna, místnost vybavená play stationem a poslední je cvičná kuchyňka, kterou využívají také žáci druhého stupně.

Velká herna má část „pracovní“ a „herní“. Pracovní část je vybavena lavicemi a stoly, probíhají zde různé výtvarné a pracovní aktivity. V „herní“ části děti využívají prostoru na koberci, mají k dispozici rozličné stavebnice, hry, domečky pro panenky, autodráhy s autíčky.

Malá herna slouží mimo jiné také jako „studovna“, kde děti mohou v klidu pracovat, hrát si na školu, připravovat se na vyučování. Stěny ozdobí mapy, nástěnky se zajímavými informacemi. Své místo zde má knihovna s encyklopediemi, atlasy a jinými vzdělávacími publikacemi. K dispozici je počítač s připojením k internetu, na kterém si můžou děti testovat své znalosti a dovednosti pomocí didaktických her.

Místnost vybavená play stationem patří zřejmě k nejoblíbenějším. Děti můžou relaxovat na sedací soupravě, na koberci, u stolů si kreslit či skládat puzzle, hrát stolní hry a podobně. Díky zmíněnému play stationu s DVD můžeme dětem pouštět naučná videa (např. z edice Byl jednou jeden člověk), za odměnu pohádku nebo dětský film.

Všechny naše herny svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětem mladšího školního věku.

Pro tělovýchovnou činnost je určena tělocvična, školní zahrada, školní hřiště.

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. V družině pracují tři vychovatelky – vedoucí školní družiny Bc. Eva Rygelová, Bc. Kateřina Chlumecká a Jana Chromková. Vychovatelky při veškerých činnostech v ŠD dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Řídí se vnitřním řádem školy, řádem ŠD a směrnicí o BOZP.

Do programu školní družiny jsme zařadili tzv. řízenou činnost – děti ve skupinkách pracují s jednou z vychovatelek, mohou si například vybrat, zda se zúčastní aktivity výtvarné, hudební nebo tělovýchovné. Některé dny pracujeme ve smíšených skupinkách (děti 1. – 5. třídy), jindy zase v kolektivu školní třídy (skupinky rozdělíme podle tříd a každá skupinka bude mít adekvátní program). Naším záměrem je naučit děti spolupracovat, pomáhat si, komunikovat a rozvíjet různé dovednosti. Neznamená to ale, že děti nebudou mít prostor pro volnou hru. Řízenou činnost máme v programu každý den 45 – 60 minut. Pátek bývá volnější – program je připravený, ale záleží na dětech, zda se rozhodnou se zapojit, nebo dají přednost volné hře s kamarády.

Snažíme se děti podporovat v sociálním kontaktu, v překonání ostychu, v rozvoji zdravého sebevědomí a podobně. Ve školní družině děti procvičují hygienické návyky. Musí po sobě vždy uklidit, pomoci s úklidem i kamarádům, udržovat pořádek, učíme se slušně stolovat, šetrně zacházet s veškerým vybavením školní družiny.

Vzhledem k tomu, že některé děti tráví ve škole a ŠD podstatnou část dne, připravujeme jim co nejpříjemnější prostředí, hry a aktivity, zároveň se snažíme děti při hrách vzdělávat, doplňovat a procvičovat učivo ze školy takovými formami, které jim nepřipomínají učení ve škole. Ve školní družině stále něco vytváříme, kreslíme, zpíváme. Rozvoj kladných charakterových vlastností dětí a podporu logického myšlení zajišťují různé stolní a společenské hry. Do činností často zařazujeme pobyt na školním hřišti, aby děti měly dostatek pohybové aktivity – k dispozici je pískoviště, průlezky, hřiště, švihadla, míče a jiné sportovní náčiní.