Rodičům

Číslo účtu školy /Užitečné kontakty/Omlouvání nepřítomnosti

žáků ve vyučování/Školní úrazy/Termíny prázdnin/Začátky vyučovacích hodin

Číslo účtu školy:

Číslo účtu školy pro různé platby na účet školy (mimo stravné) –272 283 382/0300.

Při platbách uvádějte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Číslo účtu školní družiny:

 272283382/0300

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, Olomouc, tel.: 585 224 573

Linka důvěry mládeže: 585 414 600

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni to škole oznámit do tří dnů (stačí telefonicky). Žák ihned po návratu do školy předloží třídnímu učiteli žákovskou knížku (nejmladší žáci deníček) s omluvou a podpisem rodičů. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení nemoci lékařem. Pokud k tomu přistoupíme, budou o tomto opatření jednotliví rodiče informováni.
Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. Pokud žák nepředloží třídnímu (zastupujícímu) učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce do 72 hodin po návratu do školy, bude absence hodnocena jako neomluvená.

Tiskopis žádosti o uvolnění z vyučování:  ke stažení zde

Školní úrazy

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a pojišťovně nebude nahlášen.

Školská rada

Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (§ 167 a §168) vždy na dobu tří let.
Současná školská rada je zřízená ke dni 1. 10. 2017 a pracuje v tomto složení:
zástupci rodičů – p. Martin Štajgr a p. Marek Vik
zástupci zřizovatele – pí Mgr. Hana Pelikánová a p. Mgr. Petr Michálek
zástupci pedagogických pracovníků školy – pí Mgr. Miroslava Martinková a pí Mgr. Ludmila Moupicová

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
Výchovný poradce – Mgr. Jaroslav Bargl
Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Modrianská
Hlavní oblasti činnosti:
– kariérní poradenství a profesní orientace žáků
– prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
– výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– péče o žáky mimořádně nadané
– péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
– práce se žáky s vysokou absencí
– spolupráce s organizacemi, které se zabývají dětmi – OSPOD, PPP, SPC, …

 Plán třídních schůzek a klasifikačních porad – 2018/19:

Porady a pedagogické rady:

termín:   druh jednání:
27. 8. 2018 pondělí provozní porada
30. 8. 2018 čtvrtek provozní porada
  3. 9. 2018 pondělí provozní porada

(aktuální počty žáků)

13. 9. 2018 čtvrtek provozní porada

(projektový den –

Otevření cyklostezky)

9. 10. 2018 úterý provozní porada

(projektový den – Vznik ČR)

(Uspávání broučků)

14. 11.2018 středa klasifikační porada
28. 11. 2018 středa provozní porada

(Vánoční dílna)

28. 1. 2019 pondělí klasifikační porada
16. 4. 2019 úterý klasifikační porada
24. 6. 2019 pondělí klasifikační porada
27. 6. 2019 čtvrtek provozní porada

(závěr roku)

 Třídní schůzky a konzultační odpoledne:

  termín a hodina:   druh jednání:
 14. 11. 2018 v 16:00

14. 11. 2018 v16:30

středa  třídní schůzky I. st.

třídní schůzky II. st.

   8. 1. 2019 od 16:30 úterý  konzultační odpoledne I. a II. st.
16. 4. 2019 v 16:00

16. 4. 2019 v 16:30

úterý  třídní schůzky I. st.

třídní schůzky II. st.

  6. 6. 2019 od 16:30 čtvrtek  konzultační odpoledne I. a II. st.

Termíny prázdnin ve školním roce 2018/19:

Podzimní prázdniny 29. 10. -30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. 3. – 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny  29. 6. 2019  – 1. 9. 2019

 

Začátky vyučovacích hodin:

Hodina Začátek Konec
1. 8:00 h 8:45 h
2. 8:55 h 9:40 h
3. 10:00 h 10:45 h
4. 10:55 h 11:40 h
5. 11:50 h 12:35 h
6. 12:45 h 13:30 h