Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (žádost vytiskneme, společně doplníme chybějící údaje);
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (žádost vytiskneme, společně doplníme chybějící údaje);
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Olomouc – Holice, Náves Svobody 41 stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků.
Přednostně budou přijímány děti, které do 31. 8. 2023 dosáhly věku 6 let, a děti starší.
1. Dítě ze spádového obvodu se sourozencem na naší škole
2. Dítě ze spádového obvodu, které nemá sourozence na naší škole
3. Dítě z nespádového obvodu se sourozencem na naší škole
4. Dítě z nespádového obvodu, které nemá sourozence na naší škole

V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je stanovená kapacita školy a rovnosti
v rámci daného kritéria, bude při obsazování posledního volného místa (posledních volných
míst, je-li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), o přijetí
tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto losem. V případě losování bude jako svědek přizván
jeden člen školské rady.

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy