Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25


Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (žádost vytiskneme, společně doplníme chybějící údaje);
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (žádost vytiskneme, společně doplníme chybějící údaje);
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy; o vydání písemného rozhodnutí o přijetí však můžete požádat;
 • rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě;
 • před vydáním rozhodnutí máte dle správního řádu možnost nahlédnout do spisu; v tomto spisu uvidíte veškeré podklady, které jste nám pro právní řízení předali, výsledek zápisu se ale v tomto okamžiku nedovíte;
 • nahlédnout do spisu můžete v ředitelně školy v termínu (bude upřesněno).

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Olomouc – Holice, Náves Svobody 41 stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků.

 • trvalé bydliště (v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu školy;
 • přítomnost sourozence ve škole;
 • nespádové děti zaměstnanců naší organizace;
 • všechny ostatní děti;

V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí, než je stanovená kapacita, a při rovnosti
v rámci daného kritéria, bude při obsazování posledního volného místa (posledních volných
míst, je-li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), o přijetí
tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto losem. V případě losování bude jako svědek přizván
jeden člen školské rady.

Bude otevřena jedna první třída o počtu maximálně 25 žáků (v případě přiznání 3. a 4. stupně podpůrných opatření některému z uchazečů bude tato hodnota snížena o odpočet daný legislativou). V případě, že počet uchazečů s bydlištěm ve spádovém obvodu přesáhne 25, budou otevřeny 2 první třídy (opět do maximálního počtu 25 žáků).