Mimořádný zápis do 1. ročníku pro děti z válečné Ukrajiny

Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace, zastoupená svou ředitelkou Mgr. Ivanou Štenclovou, vyhlašuje „zvláštní zápis pro děti cizince – uprchlíky z Ukrajiny“ v souladu s ust. § 36, § 37, § 46, § 164, § 165, § 178 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ust. § 3a vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vše ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zápis bude probíhat prezenční formou v termínu: 7. 6. 2022 od 12 do 15 h.

Zápis je určený pro cizince a jedná se pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytuna území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Zápis se nevztahuje na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak. 

Zápis proběhne v hlavní budově školy v přízemí ve třídě 4. A.

Pro školní rok 2022/2023 budou přijati nejvýše 3 žáci.

Doklady potřebné k zápisu:

  • rodný list zapisovaného dítěte nebo jeho cestovní pas
  • doklad s vyznačením formy pobytu
  • vyplněnou níže uvedenou Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)
  • o přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Přijímáme děti ze spádového obvodu školy.

Позачергове зарахування на 1 курс для дітей з війни України

Початкова школа та дитячий садок Olomouc-Holice, Náves Svobody 41, додаткова організація в особі її директора Mgr. Івана Штенцлова оголошує «спеціальну реєстрацію для дітей іноземців – біженців з України»

законодавчу базу див. вище

(zákonný rámec viz výše v českém textu)

Зарахування відбуватиметься особисто в період: 7 червня 2022 року з 12 до 15 год.

Реєстрація призначена для іноземців і призначена виключно для осіб:

• яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

• який отримав візу для перебування понад 90 днів, щоб витримати перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом. Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

Реєстрація не поширюється на інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство, якщо інше прямо не вказано в законі в конкретному випадку.

Зарахування відбуватиметься в головному приміщенні школи на першому поверсі до 4 класу.

На 2022/2023 навчальний рік буде прийнято максимум 3 учнів.

Необхідні документи для реєстрації:

• свідоцтво про народження зареєстрованої дитини або її паспорт

• документ із зазначенням форми перебування

• заповнену заяву про зарахування дитини до 1-го курсу нижче

•документ, що дає право представляти дитину

• місце проживання дитини для визначення захворюваності (наприклад, договір оренди, підтвердження проживання)

•Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Приймаємо дітей із району охоплення школи.

 


Zápis dětí do 1. tříd

Seznam dětí zapsaných do 1. ročníku

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Olomouc – Holice, Náves Svobody 41 stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků.
Přednostně budou přijímány děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 6 let, a děti starší.
1. Dítě ze spádového obvodu se sourozencem na naší škole
2. Dítě ze spádového obvodu, které nemá sourozence na naší škole
3. Dítě z nespádového obvodu se sourozencem na naší škole
4. Dítě z nespádového obvodu, které nemá sourozence na naší škole
V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je stanovená kapacita školy a rovnosti
v rámci daného kritéria, bude při obsazování posledního volného místa (posledních volných
míst, je-li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), o přijetí
tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto losem. V případě losování bude jako svědek přizván
jeden člen školské rady.

V Olomouci dne 16. března 2022

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy