Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

 

Seznam dětí zapsaných do 1. ročníku

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Olomouc – Holice, Náves Svobody 41 stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků.
Přednostně budou přijímány děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 6 let, a děti starší.
1. Dítě ze spádového obvodu se sourozencem na naší škole
2. Dítě ze spádového obvodu, které nemá sourozence na naší škole
3. Dítě z nespádového obvodu se sourozencem na naší škole
4. Dítě z nespádového obvodu, které nemá sourozence na naší škole
V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je stanovená kapacita školy a rovnosti
v rámci daného kritéria, bude při obsazování posledního volného místa (posledních volných
míst, je-li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), o přijetí
tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto losem. V případě losování bude jako svědek přizván
jeden člen školské rady.

V Olomouci dne 16. března 2022

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy