Informace o platbě úhrady za ŠD po dobu nouzového stavu

Přeplatek úplaty za ŠD  v předpokládané výši 295 Kč za období 11. 3. – 30. 6. 2020 bude převeden na další školní rok.  Zákonným zástupcům účastníků ŠD, kteří již nebudou v příštím roce ŠD navštěvovat (týká se především 4. a 5. ročníků), bude přeplatek vrácen. 

Prosíme rodiče, jejichž děti již nebudou dále ŠD navštěvovat, aby kontaktovali vedoucí vychovatelku na email: [email protected]

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivana Štenclová, ředitelka školy

INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis dětí do ŠD

 • Provoz školní družiny je zahájen dne 2. 9. 2019 – v tento den bude od rána k dispozici vedoucí vychovatelka, u které mohou rodiče vyplnit přihlášku/zápisový lístek.
 • Zápisové lístky je třeba vyplnit a odevzdat nejpozději do pátku 6. 9. 2019.
 • Z kapacitních důvodů:
 • mají přednost pro přijetí do ŠD děti z 1. – 3. třídy (přednost bude dána zájemcům z nižších ročníků), při nenaplnění kapacity je možné přihlásit žáka ze 4. ročníku,
 • bude brán zřetel na pořadí přijatých přihlášek, případně bude postupováno individuálně dle zvážení důvodu pro umístění dítěte do ŠD na základně pohovoru se zákonnými zástupci.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte do ŠD bude rozhodnuto na začátku září (během prvního týdne), do pátku 6. 9. mohou navštěvovat ŠD všichni zájemci, kteří odevzdali přihlášku

Provoz ŠD:

 • ranní družina 6:00 – 8.00 hodin: (děti mohou do ŠD přicházet do 30 hod.)

Školní budova se otevírá v 7.40 hod. V době mezi 7.30 a 7.40 hod. nebudou z bezpečnostních důvodů děti do budovy vpuštěny.

RANNÍ DRUŽINU MOHOU NAVŠTĚVOVAT POUZE DĚTI, KTERÉ MAJÍ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK A ZAPLACEN POPLATEK.

 • odpolední družina 11.40 – 16.30 hodin

Poplatek za ŠD

Ve školním roce 2019/2020 je stanoven poplatek na 80 Kč měsíčně. Je možné zaplatit jednorázově (800 Kč na celý školní rok) nebo ve dvou splátkách (400 Kč za pololetí) a to v měsících září a leden.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

 • Při vyzvednutí dítěte ze ŠD vždy zvoňte u vchodu (zvonek družina/družina 1. třída).
 • Po otevření dveří zůstaňte stát na začátku koberce (nápis STOP na podlaze). Uvidíme Vás kamerou a dítě, až po sobě uklidí, pošleme dolů.
 • V době od 13.30 do 14.30 hod. se děti NEVYZVEDÁVAJÍ, z důvodu nerušení tzv. řízené pravidelné činnosti.
 • Ukončení provozu ŠD je v 16. 30 hod. Vyzvednutí účastníka zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou je nutné do 16. 25 hod.

Upozornění:

Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s Vnitřním řádem ŠD. Dokument je dostupný u vychovatelek nebo na nástěnce vedle šatny v přízemí budovy ŠD. Přečtení a souhlas stvrzují svým podpisem na Zápisním lístku.

Veškeré důležité informace týkající se ŠD (dokumenty, formuláře, aktuality apod.) najdete na tomto webu nebo na nástěnce v budově ŠD.