ŠKOLNÍ DRUŽINA: informace pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do ŠD

 • Zápisové lístky je třeba vyplnit a odevzdat nejpozději do pátku 3. 9. 2021.
 • Z kapacitních důvodů:
 • mají přednost pro přijetí do ŠD děti z 1. – 3. třídy (přednost bude dána zájemcům z nižších ročníků), při nenaplnění kapacity je možné přihlásit žáka ze 4. ročníku,
 • bude brán zřetel na pořadí přijatých přihlášek, případně bude postupováno individuálně dle zvážení důvodu pro umístění dítěte do ŠD na základně pohovoru se zákonnými zástupci.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte do ŠD bude rozhodnuto na začátku září (během prvního týdne), do pátku 3. 9. mohou navštěvovat ŠD všichni zájemci, kteří odevzdali přihlášku.

Provoz ŠD:

 • ranní družina 6:00 – 8.00 hodin:
 • Děti mohou do ŠD přicházet do 7.30 hod. (školní budova se otevírá v 7.40 hod.). V době mezi 7.30 a 7.40 hod. nebudou z bezpečnostních důvodů děti do budovy vpuštěny.
 • RANNÍ DRUŽINU MOHOU NAVŠTĚVOVAT POUZE DĚTI, KTERÉ MAJÍ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK A ZAPLACEN POPLATEK.
 • odpolední družina 11.40 – 16.30 hodin

Poplatek za ŠD

Ve školním roce 2021/2022 je stanoven poplatek na 80 Kč měsíčně. Poplatek je možné uhradit vedoucí vychovatelce jednorázově (800 Kč na celý školní rok) nebo ve dvou splátkách (400 Kč za pololetí) a to v měsících září a leden. Pokyny k úhradě obdržíte v průběhu měsíce září.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

 • Při vyzvednutí dítěte ze ŠD vždy zvoňte u vchodu. Účastník ŠD je, až si po sobě uklidí, odeslán vychovatelkou do šatny. O této skutečnosti je vyzvedávající informován prostřednictvím sluchátka.
 • Ukončení provozu ŠD je v 16. 30 hod. Vyzvednutí účastníka zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou je nutné do 16. 25 hod.

Upozornění:

Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s Vnitřním řádem ŠD. Dokument je dostupný u vychovatelek nebo na školním webu. Přečtení a souhlas stvrzují svým podpisem na Přihlášce/Zápisním lístku.

Veškeré důležité informace týkající se ŠD (dokumenty, formuláře, aktuality apod.) najdete na webu školy (www.zsholice.cz).

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí vychovatelku: [email protected].

Telefonický kontakt (budova ŠD): 733 571 198