Archiv pro rubriku: Aktuality

Zajištění dohledu – výjimka pro děti IZS na vybrané profese

Vážení rodiče,

spadáte-li do kategorie tzv. „vybraných profesí IZS“ a budete-li potřebovat zajistit pro své dítě dohled v době distanční výuky, sdělte, prosím, tento požadavek škole prostřednictvím třídní učitelky. Nezapomeňte uvést plánovaný rozsah pobytu. Přihlásit dítě je možné vždy do čtvrtka na následující týden. V závislosti na plánované délce pobytu dítěte ve škole je vhodné dítěti zajistit oběd v ŠJ. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Mgr. Ivana Štenclová,
ředitelka školy

Obnovení provozu prvního stupně ZŠ

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 dochází k částečnému obnovení provozu prvního stupně ZŠ. Jak jistě víte, děti se budou testovat. Průběh testování Vám přiblíží instruktážní video (naše testovací sady mají trochu jiný vzhled, ale základ je stejný): https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Testovat se nemusí ti žáci, kteří jsou méně než 90 dní od pozitivního testu na covid. Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením od lékaře. Pokud rodič s testováním dítěte nesouhlasí, není žákovi umožněna účast na prezenční výuce. Žák zůstává doma, zameškané hodiny budou evidovány jako omluvené, a bude se vzdělávat distančně (nikoliv online) s tím, že mu po domluvě s třídní učitelkou budou předány úkoly na nadcházející období a bude domluven čas a způsob předání splněných úkolů. Tuto skutečnost rodič písemně sdělí třídní učitelce. Žáci se budou učit podle rozvrhu, který bude u některých tříd mírně modifikován v závislosti na provozních podmínkách (vydávání obědů aj.). Rozvrh tříd sdělí třídní učitelka, nebude se zpívat a cvičit. Žáci musí mít chirurgickou roušku (doporučujeme 2 ks a sáček na uchování), doporučujeme i papírové kapesníky.

Začátky hodin budou mírně posunuty, aby se zamezilo kontaktu žáků z různých tříd. O tuto dobu se prodlouží konec vyučování.

Harmonogram rotace:

  1. týden: 2. A, 3. B, 4. B, 5. B
  2. týden: 1. AB, 3. A, 4. A, 5. A

K obědům ve školní jídelně budou hromadně přihlášeni žáci uvedených tříd. Odlišné požadavky řešte se školní jídelnou individuálně. Žáci distanční výuky mohou obědy odebírat do podepsaných jídlonosičů.

Testování se bude konat v pondělí a ve čtvrtek ihned po příchodu žáků do školy. V případě pozitivního testu dítě odchází do izolace nebo domů; pokud je dítě pozitivní při čtvrtečním testu, vztahuje se okamžitá izolace na všechny žáky, kteří s ním byli v kontaktu předchozí 2 dny.

Zvláště v případě starších dětí doporučujeme podpis souhlasu (lze podepsat i předem) s tím, že dítě může samo odejít domů (rodič bude informován třídní učitelkou).

U testování dětí 1. – 3. tříd je možná asistence zákonného zástupce nebo jím písemně zplnomocněné osoby – za předpokladu zachování obvyklých hyg. pravidel.

Ranní školní družina bude ve dnech testování (pondělí, čtvrtek) poskytována pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě. 

Testovat se bude ve volných třídách za přítomnosti třídní učitelky a asistenta pedagoga. Po testování se žáci odeberou do svých kmenových tříd. 

Začátky vyučování v prvním týdnu: 

  • 5. B: 7:50 (příchod 7:40 – 7:50) 
  • 4. B, 3. B: 8:00 (příchod 7:50 – 8:00) 
  • 2. A: 8:15 (příchod 8:00 -8:15) 

    Začátky vyučování ve druhém týdnu: 
  • 5. A: 7:50 (příchod 7:40 – 7:50) 
  • 1. A, 3. A, 4. A: 8:00 (příchod 7:50 – 8:00) 
  • 1. B: 8:15 (příchod 8:00 -8:15) 

Žáci jedné třídy se shromáždí před budovou v uvedeném časovém intervalu, odkud je najednou odvede pověřený pracovník.

Je toho hodně, ale buďme rádi, že můžeme alespoň v tomto omezeném režimu fungovat.

Případné dotazy napište, prosím, třídní učitelce nebo vedení školy.

Mgr. Ivana Štenclová

ředitelka školy

 

Výsledky dotazníku online výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku, který mapoval Vaše názory na kvalitu distanční výuky. Pro nás pro všechny je tato doba zatěžující a napříč Vašimi odpověďmi se vine velké přání, ať už je tato doba za námi a děti jsou zpět v lavicích. Únava ze stereotypu, z přetrhaných sociálních kontaktů, z nemožnosti věnovat se i mimoškolním aktivitám.

Sumarizované výsledky Vám předkládám níže – ve všech zásadních otázkách je podíl těch, kteří jsou velmi či spíše spokojeni naprosto převládá. Minoritní názory jsou většinou vyvážené oběma směry – hodin či zadávaných úkolů je příliš málo/příliš mnoho atd.

Děkuji Vám za vyjádřenou podporu.

Snažíme se o nastavení systému výuky tak, aby byl jednoduchý, pravidelný a předvídatelný. Rozvrh hodin je nastaven v optimálním rozsahu. Komunikační platforma Škola v pyžamu, byť pro mnohé z vás představuje synonymum nesvobody posledních měsíců, je jednoduchá, uživatelsky přívětivá, bez větších nároků na technické vybavení a na zřizování žákovských e-mailů.

Několik slov k připomínkám, které zazněly v poslední části:

požadavek na vyšší počet online hodin; názor, že rozvrh online hodin by měl kopírovat rozvrh prezenční výuky (názor zazněl v různých ročnících)

Kdo si někdy zkusil absolvovat online školení či schůzku, jistě souhlasí, že tento způsob vedení komunikace a předávání informací je mnohem více vyčerpávající než osobní komunikace. To zohledňuje i metodický pokyn MŠMT k vedení distanční výuky, ze kterého předkládám výňatky řešící tuto problematiku:

„…není vhodné synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin, jak je nastaven pro prezenční výuku…“

„…Není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy, probírat s dětmi látku, vysvětlovat učivo, opravovat úkoly. Naprosto postačí, když rodič doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistí, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem, a pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele či se rodič sám s učitelem spojí. Je však vhodné, aby učitelé žádali rodiče o zpětnou vazbu, jak oni vnímají postoj dětí k vlastnímu vzdělávání, zda jsou děti motivované, zažívají úspěch, zda nejsou přehlcené, zbývá jim čas na zájmové aktivity a odpočinek a zda je komunikace ze strany školy dostatečná a srozumitelná.“

Doporučený rozsah on-line hodin je maximálně 1 až tři hodiny za sebou podle věku a vyspělosti žáků.

U žáků 2. stupně jsem stanovila požadavek na online výuku ve výši alespoň 50 % týdenní hodinové dotace s důrazem na český jazyk, cizí jazyky, matematiku a přírodovědné předměty. Domnívám se, že týdenní rozvrh online hodin splňuje jak doporučení MŠMT, tak reálné možnosti žáků.

větší informovanost rodičů – např. krátká schůzka přes Teams v intervalech cca jednou měsíčně či využití DMSoftwaru

Události poslední doby ukázaly, že elektronická žákovská knížka, kterou jsme letos pokusně zavedli pro 2. stupeň, je vhodná i pro mladší žáky. Proto byly třídním učitelkám vygenerovány přístupové údaje do školní matriky, aby je předaly rodičům. Slibujeme si od toho přehlednější informovanost o výsledcích vzdělávání.

Častější třídní schůzky přes Teams hodnotím jako dobrý námět, který našel odezvu u třídních učitelek.

Prozatím jsme Vám k dispozici nejrychleji přes školní e-maily, které mají jednotný formát [email protected] Mnozí pedagogové dali k dispozici svá osobní telefonní čísla. Jsme ochotni setkávat se on-line i mimo stanovený rozvrh, je-li třeba poradit.

zadávání úkolů v pozdních odpoledních či večerních hodinách, takže žákům již zbývá málo času na jeho zpracování či na přípravu pomůcek na následující den

Předpokládám, že v případě, že je úkol zadán večer, není jeho splnění termínováno na následující den. V případě, že tomu tak je, prosím o konkrétní informaci.

Rodiče prosím o určitou toleranci – kolotoč online hodin je neúprosný. Učitelé učí jiné skupiny, připravují další hodiny či opravují úkoly, takže opravdu není možno splnit, aby zadané úkoly visely na Pyžamu ihned po hodině. Nicméně je-li úkol zadán pozdě, učitelé úměrně prodlouží termín pro jeho odevzdání.

požadavek na vymazání starých příspěvků na Pyžamu

Po diskuzi jsme se rozhodli, že staré příspěvky mazat nebudeme – je to dokumentace průběhu výuky, odevzdávání či hodnocení úkolů či testů aj.

Upozorňuji na možnost využít filtrování příspěvků – např. podle předmětu či podle neodevzdaných úkolů.

žádost o rozdělení vyučovací jednotky u žáků 3. A a výraznější oddělení předmětů

Vzhledem k tomu, že třída je pro distanční výuku rozdělena na poloviny, aby byl pro děti zajištěn větší komfort, je nutné jisté časové zhuštění. Nicméně podle rozvrhu má polovina třídy hodinu matematiky a češtiny, následuje totéž pro druhou polovinu třídy; po pauze následuje cca 25 minut angličtiny postupně pro každou skupinu. Domnívám se, že tento model je dobrý a splňuje psychohygienické požadavky, děti mají mezi bloky pauzu na odpočinek či na práci nad uloženými úkoly.

 

Toto byly připomínky, které se vyskytovaly ve větším počtu, proto na ně reaguji touto cestou. Podněty, které se vyskytly ojediněle, řeším s pracovníky školy.

Děkujeme rodičům za podporu a důvěru, uznání a poděkování, kterého se nám ve velké míře dostalo. Tato doba klade obrovské nároky hlavně na rodiče mladších žáků. Máte náš respekt za vaši práci. Budete-li mít v budoucnu náměty, postřehy a připomínky, neváhejte nás oslovit.

S přáním brzkého návratu do školy

Mgr. Ivana Štenclová

ředitelka školy

Návod pro registraci do E – žákovské knížky

Informace o aplikaci dm Software a návod k registraci:

Rodiče:

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace dm Software je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

– průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování

– dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce

– informace o rozvrhu a suplování

– přehled probraného učiva

– možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte

– elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem

– přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování

– a mnoho dalšího

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace dm Software:

Pro získání přístupu do aplikace dm Software je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci můžete využít následující postup:

1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.dmsoftware.cz. Následně vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů.

2. Na úvodní stránce si přečtěte základní informace o aplikaci dm Software a postupu registrace a pokračujte na další krok registrace tlačítkem Přejít na ověření PINu v dolní části stránky.

3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.

4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline.

5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace dm Software přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace dm Software.

Přihlášení do aplikace dm Software:

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace dm Software. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu http://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace dm Software.

Pod odkazem https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací dm Software a představí všechny její výhody a využití.

Videonávod