Z dějin školy

Počátky vzdělávání v Holici mají kořeny v 18. století. První škola byla zřízena už za vlády Marie Terezie v roce 1748. Již od počátku měla Holice vlastní budovu školy, která se nacházela na dnešním prostranství před budovou 1. stupně. Tato budova sloužila holickým dětem po celých 70 let (1748 – 1818). Prvním rektorem ZŠ (obecné školy) se stal pan Karel Koczi (Kočí), který stál v čele celých 24 let.

V letech 1818- 1874 se učilo v tzv. staré škole, která rovněž stála na Návsi Svobody.

V roce 1874 byla postavena nová národní škola (nynější budova 1. stupně), která sloužila dětem z celé Holice. Díky průmyslovému rozvoji a výstavbě nových továren v městské části Holice začátkem 20. století došlo k velkému nárůstu počtu obyvatel. To vše mělo za následek vybudování nové školní budovy, aby žáci po dokončení docházky 1. stupně nemuseli dojíždět na 2. stupeň do nedalekých vesnic. Roku 1936 byla postavena nová budova – měšťanská škola, dnešní budova 2. stupně.

Dne 13. srpna 1938 byl v parku měšťanské školy odhalen pomník T. G. Masaryka. Jeho autorem byl olomoucký sochař Julius Pelikán. Jménem svým a jménem celého učitelského sboru přijal ředitel školy pomník pod svou ochranu. Dobu německé okupace pomník přečkal zakopán v zemi, byl dokonce i zazděn pod schody na měšťanské škole. 22. června 1945 byl ve školním parčíku opět postaven. Bez úhony zde přečkal i období komunismu a zůstal zde až do dnešních dnů.

V průběhu let došlo k různým stavebním úpravám na i v budovách školy (např. oprava hygienického zařízení, postupná výměna oken a oprava a zateplení budovy 1. stupně).

 

Současnost naší školy

Budovu prvního stupně můžete najít uprostřed holické návsi za kostelem sv. Urbana. Tuto budovu navštěvují naši nejmenší žáci. Třídy jsou vybaveny moderními tabulemi a interaktivními dataprojektory. Žáci zde mají menší zoo koutek. Je zde 6 kmenových tříd, nalezneme zde i výtvarný ateliér sloužící jako keramická dílna, v níž se naši žáci mohou kreativně vyjádřit.

Přes silnici od budovy 1. stupně se nachází další část naší školy – budova školní družiny. Zde jsou umístěny tři kmenové třídy se šatnou. Bohužel, prostory dříve určené pouze pro potřeby školní družiny musely ustoupit ve prospěch zřízení tříd. Velká herna se stala třídou, činnost školní družiny je realizována i ve třídě v přízemí. V prvním patře je cvičná kuchyňka.

Ve dvoře školního areálu stojí budova 2. stupně. Ta je jednak určena žákům 2. stupně, ale sídlí zde i vedení školy, technicko – administrativní úsek a vyučující druhého stupně. Pro všechny naše žáky je k dispozici prostorná tělocvična a jídelna. Ve dvoupatrové budově se nachází kmenové třídy, odborná učebna přírodovědných předmětů a počítačová učebna. Žáci mají možnost se podílet na výzdobě jednotlivých prostor.

Okolí budovy 2. stupně je obklopeno parkem se vzrostlými stromy, dětským hřištěm, pískovištěm, pingpongovými stoly, u-rampami a dalším parkovým inventářem. To vše je k dispozici jak žákům holické školy, tak v odpoledních hodinách všem malým i velkým občanům Holice.