Místní akční plán III vzdělávání Olomouc

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III). Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy je dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z EU. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Naše škola je do tohoto programu Národního plánu obnovy – doučování žáků škol od počátku zapojena. Doposud využilo této možnosti téměř 30 žáků pod vedením 7 vyučujících. Jde o nástroj pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 v oblasti školství. Jeho cílem je adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Národní plán doučování

Ovoce, zelenina a mléko do škol

V rámci projektu jsou do školy dodávány zdarma produkty a výrobky:

ovoce a zelenina a výrobky z nich

čerstvé ovoce a zelenina, balené čerstvé ovoce a zelenina nebo krájené čerstvé ovoce a zelenina, balené ovocné protlaky a směsi ovocno – zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50% (dále jen „ovocné protlaky“) a balené ovocné a zeleninové šťávy

konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky

konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy, neochucené mléčné výrobky

Součástí projektu jsou i doprovodná opatření, jejichž cílem je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků o pěstování, výrobě, zpracování a dalším využití ovoce, zeleniny a mléka, i v souladu s principy vzdělávání k udržitelnému rozvoji, učit a rozvíjet praktické dovednosti na školním pozemku, v koutku živé přírody, v laboratoři, atd., přiblížit dětem význam konzumace ovoce, zeleniny, mléka a především neochucených mléčných výrobků, motivovat žáky ochutnat i méně známé druhy ovoce a zeleniny, seznámit je se způsoby zpracování a uchovávání prezentovaných produktů i s hygienickými pravidly při zpracování a konzumaci.

Mléko a ovoce – plakát

Šablony 3

Moderní výuka 2

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021391

Termín realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt je realizován v rámci tzv. Šablon 3 – cílem je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Naše škola čerpá finance v těchto oblastech:

Mateřská škola:

Podpora ICT vzdělávání –  zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií  (nákup 10 ks tabletů) a jejich dlouhodobé využití ve výuce.

Školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektové dny ve výuce – aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí. Projektová výuka bude probíhat v oblasti tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Základní škola

Sociální pedagog – jeho náplní práce je vytvářet propojení mezi školou a jinými subjekty, např. obcí, policií, státním zástupcem a zdravotnickým zařízení. Součástí práce je poskytování mediace mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami.

Sociální pedagog bude působit jako prostředník mezi základní školou a rodinou. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pedagogům pomůže zvolit vhodný přístup k žákovi.

Doučování – Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu – viz MŠ

Výměna zkušeností prostřednictvím návštěv – cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.  Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

Moderní výuka – plakát