Realizace investice Národního plánu obnovy

Projektový den – Dopravní výchova 29. 9. 2023 – 4. A, 4. B, 5. A

Příjemné počasí v pátek 29. 9. 2023 využili čtvrťáci a páťáci k aktivitám spojeným s dopravní výchovou. Během první hodiny pracovali ve třídách – povídali si o pravidlech bezpečného chování účastníků dopravního provozu v roli chodců a cyklistů, ve skupinách vyplňovali pracovní listy, soutěžili v poznávání dopravních značek, kreslili dopravní prostředky,…Také byli seznámeni s možností využití reflexních samolepek ze zásobníku, který byl jako novinka umístěn v areálu školy u vchodu a východu do školní jídelny. Zbytek dopoledne strávili v Holickém lese, kde žáci z 5. A připravili mladším kamarádům „šipkovanou“opět s úkoly týkajícími se pravidel silničního provozu a dopravní výchovy. Součástí her venku byl také slalomový štafetový závod a jízda zručnosti na koloběžkách na cyklostezce v Holickém lese. Příznivé teplé počasí babího léta také přálo závěrečnému pikniku v trávě a volným hrám na prolézačkách hřiště v Holickém lese.

Za 4. A,B a 5. A Pavlína Doležalová

PROJEKT JAK (se) učit

PROJEKT JAK (SE) UČIT

Místní akční plán III vzdělávání Olomouc

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III). Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy je dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z EU. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Naše škola je do tohoto programu Národního plánu obnovy – doučování žáků škol od počátku zapojena. Doposud využilo této možnosti téměř 30 žáků pod vedením 7 vyučujících. Jde o nástroj pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 v oblasti školství. Jeho cílem je adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Národní plán doučování

Ovoce, zelenina a mléko do škol

V rámci projektu jsou do školy žákům 1. stupně dodávány zdarma produkty a výrobky:

ovoce a zelenina a výrobky z nich

čerstvé ovoce a zelenina, balené čerstvé ovoce a zelenina nebo krájené čerstvé ovoce a zelenina, balené ovocné protlaky a směsi ovocno – zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50% (dále jen „ovocné protlaky“) a balené ovocné a zeleninové šťávy

konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky

konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy, neochucené mléčné výrobky

Součástí projektu jsou i doprovodná opatření, jejichž cílem je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků o pěstování, výrobě, zpracování a dalším využití ovoce, zeleniny a mléka, i v souladu s principy vzdělávání k udržitelnému rozvoji, učit a rozvíjet praktické dovednosti na školním pozemku, v koutku živé přírody, v laboratoři, atd., přiblížit dětem význam konzumace ovoce, zeleniny, mléka a především neochucených mléčných výrobků, motivovat žáky ochutnat i méně známé druhy ovoce a zeleniny, seznámit je se způsoby zpracování a uchovávání prezentovaných produktů i s hygienickými pravidly při zpracování a konzumaci.

Mléko a ovoce – plakát

Šablony 3

Moderní výuka 2

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021391

Termín realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt je realizován v rámci tzv. Šablon 3 – cílem je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Naše škola čerpá finance v těchto oblastech:

Mateřská škola:

Podpora ICT vzdělávání –  zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií  (nákup 10 ks tabletů) a jejich dlouhodobé využití ve výuce.

Školní asistent – aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektové dny ve výuce – aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí. Projektová výuka bude probíhat v oblasti tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Základní škola

Sociální pedagog – jeho náplní práce je vytvářet propojení mezi školou a jinými subjekty, např. obcí, policií, státním zástupcem a zdravotnickým zařízení. Součástí práce je poskytování mediace mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami.

Sociální pedagog bude působit jako prostředník mezi základní školou a rodinou. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pedagogům pomůže zvolit vhodný přístup k žákovi.

Doučování – Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu – viz MŠ

Výměna zkušeností prostřednictvím návštěv – cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.  Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

Moderní výuka – plakát