Výchovný poradce:

Mgr. Jaroslav Bargl

Konzultační hodiny:

  • pro žáky: denně v době vyučování
  • pro rodiče: v pondělí od 13:30 h do 14:30 h, (v případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci)

Základní informace k přijímacímu řízení:

Upřesnění informací ke schůzce s rodiči (21. 1. 2021):

  • pokud žák podá jen jednu přihlášku, nebo jednu přihlášku na školu s jednotnou přijímací zkouškou a druhou na učební obor bez maturitní zkoušky, bude skládat jen jednu přijímací zkoušku 
  • pokud podá dvě přihlášky na maturitní obory a na jedné SŠ ředitel rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky, může skládat dvě jednotné přijímací zkoušky, obě na škole s jednotnou přijímací zkouškou a bude se mu počítat lepší výsledek
  • pokud podá dvě přihlášky na maturitní obory a na obou SŠ ředitel rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky, nebude vykonávat jednotnou přijímací zkoušku, může však být pozván ke školní přijímací zkoušce, která musí být též kvůli možné kolizi termínů vypsána ve 2 termínech

Nejnovější verze ministerstva školství z ledna 2021:

 

  1. Jednotná přijímací zkouška 2021

  2. Celková informace přijímací řízení SŠ

  3. Sdělení o termínech

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2021/2022:

Zajímavé, nové obory:

Den otevřených dveří – Kosinka