Výchovný poradce:

Mgr. Jaroslav Bargl

Konzultační hodiny:

  • pro žáky: denně v době vyučování
  • pro rodiče: v pondělí od 13:30 h do 14:30 h, (v případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci)

Základní informace k přijímacímu řízení:

Přijímací řízení SŠ 2017/2018

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Informace pro uchazeče o středoškolské studium na SŠ s využitím jednotných testů : zde

Termíny zkoušek : 2018

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Burzy práce a vzdělání 2017 v Olomouckém kraji
Situace na trhu práce v okrese

Přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2016/20167:

Atlas školství
Informační a poradenské středisko úřadu práce pro volbu povolání
Pomocník ÚP Olomouc při volbě povolání
Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016