Výchovný poradce:

Mgr. Jaroslav Bargl

Konzultační hodiny:

  • pro žáky: denně v době vyučování
  • pro rodiče: ve čtvrtek od 13:30 h do 14:30 h, (v případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci)

Základní informace k přijímacímu řízení:

Předběžná přihláška – tiskopis, informace:

Žáci s pomocí zákonných zástupců vyplní tiskopis předběžné přihlášky a doručí výchovnému poradci tak, aby bylo možné včasně zajistit vystavení oficiálních tiskopisů ze školního informačního systému a splnit tak podmínku odevzdání přihlášky na střední školu nejpozději do 1. 3. 2022. Nezapomeňte, že některé obory vyžadují povinnou lékařskou prohlídku (u oboru zn. PLP).

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Žádost o vydaní náhradního zápisového lístku

Odvolání proti nepřijetí – vzor:

(důvodem odvolání jsou kapacitní možnosti SŠ)

Přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2022/2023:

TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

SCHOLARIS 2022​: