Rodičům

Číslo účtu školy /Užitečné kontakty/Omlouvání nepřítomnosti

žáků ve vyučování/Školní úrazy/Termíny prázdnin/Začátky vyučovacích hodin

Číslo účtu školy:

Číslo účtu školy pro různé platby na účet školy (mimo stravné) –272 283 382/0300.

Při platbách uvádějte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Číslo účtu školní družiny:

 272283382/0300

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, Olomouc, tel.: 585 224 573

Linka důvěry mládeže: 585 414 600

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni to škole oznámit do tří dnů (stačí telefonicky). Žák ihned po návratu do školy předloží třídnímu učiteli žákovskou knížku (nejmladší žáci deníček) s omluvou a podpisem rodičů. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení nemoci lékařem. Pokud k tomu přistoupíme, budou o tomto opatření jednotliví rodiče informováni.
Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. Pokud žák nepředloží třídnímu (zastupujícímu) učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce do 72 hodin po návratu do školy, bude absence hodnocena jako neomluvená.

Tiskopis žádosti o uvolnění z vyučování:  ke stažení zde

Školní úrazy

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a pojišťovně nebude nahlášen.

Školská rada

Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (§ 167 a §168) vždy na dobu tří let.
Současná školská rada je zřízená ke dni 1. 10. 2017 a pracuje v tomto složení:
zástupci rodičů – p. Martin Štajgr a p. Marek Vik
zástupci zřizovatele – pí Mgr. Hana Pelikánová a p. Mgr. Petr Michálek
zástupci pedagogických pracovníků školy – pí Mgr. Miroslava Martinková a pí Mgr. Ludmila Moupicová

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
Výchovný poradce – Mgr. Jaroslav Bargl
Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Modrianská
Hlavní oblasti činnosti:
– kariérní poradenství a profesní orientace žáků
– prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
– výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– péče o žáky mimořádně nadané
– péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
– práce se žáky s vysokou absencí
– spolupráce s organizacemi, které se zabývají dětmi – OSPOD, PPP, SPC, …

 Plán třídních schůzek a klasifikačních porad – 2017/18:

Třídní schůzky a konzultační odpoledne:

  termín a hodina: druh jednání:
15. 11. 2017 – 16,00 hod. 15. 11. 2017 – 16,30 hod.  třídní schůzky I. st. třídní schůzky II. st.
  9. 1. 2018 – 16,30 hod.  konzultační odpoledne I. a II. st.
12. 4. 2018 – 16,00 hod. 12. 4. 2018 – 16,30 hod.  třídní schůzky I. st. třídní schůzky II. st.
  4. 6. 2018 – 16,30 hod.  konzultační odpoledne I. a II. st.

Porady a pedagogické rady:

termín: druh jednání:
29. 8. 2017 provozní porada
31. 8. 2017 provozní porada
  4. 9. 2017 provozní porada
15. 11.2017 klasifikační porada
25. 1. 2018 klasifikační porada
12. 4. 2018 klasifikační porada
25. 6. 2018 klasifikační porada
28. 6. 2018 porada – závěr roku

Termíny prázdnin ve školním roce 2017/18:

Podzimní prázdniny 26. 10. –  27. 10. 2017
Vánoční prázdniny  23. 12. 2017 – 2. 1. 2018.
Pololetní prázdniny  2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5. – 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31. 8. 2018

 

Začátky vyučovacích hodin:

Hodina Začátek Konec
1. 8:00 h 8:45 h
2. 8:55 h 9:40 h
3. 10:00 h 10:45 h
4. 10:55 h 11:40 h
5. 11:50 h 12:35 h
6. 12:45 h 13:30 h