Rodičům

Číslo účtu školy /Užitečné kontakty/Omlouvání nepřítomnosti

žáků ve vyučování/Školní úrazy/Termíny prázdnin/Začátky vyučovacích hodin

Číslo účtu školy:

Číslo účtu školy pro různé platby na účet školy (mimo stravné) –272 283 382/0300.

Při platbách uvádějte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Číslo účtu školní družiny:

 272283382/0300

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, Olomouc, tel.: 585 224 573

Linka důvěry mládeže: 585 414 600

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni to škole oznámit do tří dnů (stačí telefonicky). Žák ihned po návratu do školy předloží třídnímu učiteli žákovskou knížku (nejmladší žáci deníček) s omluvou a podpisem rodičů. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení nemoci lékařem. Pokud k tomu přistoupíme, budou o tomto opatření jednotliví rodiče informováni.
Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. Pokud žák nepředloží třídnímu (zastupujícímu) učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce do 72 hodin po návratu do školy, bude absence hodnocena jako neomluvená.

Tiskopis žádosti o uvolnění z vyučování:  ke stažení zde

Žádost o přijetí žáka

Tiskopis žádosti o přijetí žáka v případě přestupu na naší školu: ke stažení zde

Školní úrazy

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a pojišťovně nebude nahlášen.

Školská rada

Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (§ 167 a §168) vždy na dobu tří let.
Současná školská rada je zřízená ke dni 1. 10. 2017 a pracuje v tomto složení:
 
zástupci rodičů – p. Martin Štajgr a p. Marek Vik
zástupci zřizovatele – pí Mgr. Hana Pelikánová a p. Mgr. Petr Michálek
zástupci pedagogických pracovníků školy – pí Mgr. Miroslava Martinková a pí Mgr. Ludmila Moupicová

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
 
Výchovný poradce – Mgr. Jaroslav Bargl
Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Modrianská
 
Hlavní oblasti činnosti:
– kariérní poradenství a profesní orientace žáků
– prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
– výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– péče o žáky mimořádně nadané
– péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
– práce se žáky s vysokou absencí
– spolupráce s organizacemi, které se zabývají dětmi – OSPOD, PPP, SPC, …
 

Manuál pro ochranu zdraví a provoz školy ve šk. roce 2020/21:

 Plán třídních schůzek a klasifikačních porad – 2020/21:

Porady a pedagogické rady:

termín:   druh jednání:
26. 8. 2020 středa provozní porada
27. 8. 2020 čtvrtek pedagogická rada

+ volba členů ŠR (za učitele)

18. 11. 2020 středa pedagogická rada

1. klasifikační

25. 1. 2021 pondělí pedagogická rada

2. klasifikační

13. 4. 2021 úterý pedagogická rada

3. klasifikační

23. 6. 2021 středa pedagogická rada

4. klasifikační

29. 6. 2020 pondělí provozní porada

(závěr roku)

 Třídní schůzky a konzultační odpoledne:

termín a hodina:   druh jednání:
18. 11. 2020 v 16:00

18. 11. 2020 v 16:30

středa třídní schůzky I. st.

třídní schůzky II. st.

+ volba členů ŠR (z řad rodičů)

14. 1. 2021 od 16:30 čtvrtek konzultační odpoledne I. a II. st.
13. 4. 2021 v 16:00

13. 4. 2021 v 16:30

pondělí třídní schůzky I. st.

třídní schůzky II. st.

3. 6. 2021 od 16:30 čtvrtek konzultační odpoledne I. a II. st.

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/21:

Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 – pátek 1. ledna 2021
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny pondělí 8. 2. – neděle 14. 2. 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna – pondělí 5. dubna 2021
Hlavní prázdniny čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

 

Začátky vyučovacích hodin:

Hodina Začátek Konec
1. 8:00 h 8:45 h
2. 8:55 h 9:40 h
3. 10:00 h 10:45 h
4. 10:55 h 11:40 h
5. 11:50 h 12:35 h
6. 12:45 h 13:30 h