PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLE

V průběhu října proběhly na naší škole projektové dny věnované primární prevenci rizikového chování. Metodička prevence a emeritní vrchní policejní inspektorka Ivana Kafková, Dr.h.c., společně připravily programy pro žáky druhého stupně.

7. a 8. ročník – Návykové látky

V rámci tohoto projektu byl největší důraz kladen na dvě nejrozšířenější návykové látky – alkohol a tabák. Zmíněny byly také konopné drogy a stimulační látky, zejména pervitin. Celý program byl veden s důrazem na prevenci užívání návykových látek. Děti se podrobně seznámily se zdravotními důsledky užívání návykových látek. Část programu byla věnována problematice návykových látek z právního hlediska. Žáci se dozvěděli, co je v oblasti návykových látek zakázáno, jak je definován přestupek či trestný čin.

9. ročník – Sexuální a mravnostní trestné činy

V tomto projektu byla pozornost věnována rizikovému sexuálnímu chování a jeho prevenci. Velký důraz byl kladen na to, aby žáci dokázali rozeznat nebezpečí, znali svá práva a uměli se přiměřeně chránit. Dále se žáci dozvěděli, na koho se mohou obrátit v případě nouze nebo ohrožení. Velká pozornost byla věnována trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých.

Součástí projektových dnů byl i program Útočník ve škole.

Cílem tohoto programu bylo naučit žáky, jak se chovat při výskytu a útoku tzv. aktivního střelce. (Tento pojem nezahrnuje pouze útočníka se střelnou zbraní, ale i osobu útočící např. bodnou nebo sečnou zbraní, teleskopickým obuškem a podobně.) Součástí výuky byl výklad lektorky – rozpoznání nebezpečí, útěk, skrýš, komunikace s policií, následně si žáci prakticky vyzkoušeli několik modelových situací za účasti figuranta.

Vzhledem k tomu, že specializací paní Kafkové je kriminalita mládeže, drogová kriminalita a současně je také instruktorem Close Protect, byl obsah projektových dnů na vysoké úrovni a žáci se dozvěděli mnoho užitečných věcí do praktického života.

Poznávací výlet do Prahy

Třída 6. A v doprovodu paní učitelky Doležalové, Kolářové a Hefkové se vydala 10. září na poznávací výlet do Prahy. Navštívili jsme areál Pražského hradu. Prohlédli jsme si Chrám sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a prošli Zlatou uličkou. Výlet jsme zakončili plavbou lodí, při které jsme mohli vidět Pražský hrad, Karlův most nebo jiné významné památky. Výlet se nám všem velmi líbil.

Osobnosti Olomouckého kraje

V úterý 25. února se expozice Vlastivědného muzea v Olomouci stala místem, kde proběhla netradiční výuka o osobnostech Olomouckého kraje. Žáci 6. ročníku se ocitli na večírku slavných osobností, aby poznali, kdo je to osobnost a kdo se jí může stát. Pomocí indicií pak hledali osobnost s naším krajem spjatou, kterou ve dvojicích poznávali a zaznamenávali do badatelských listů. Prošli tisíciletou historií a seznámili se s velikány z oblasti vědy, kultury, umění a sportu.

Mgr. Zuzana Linhartová

Svět v kapce vody

V průběhu ledna se žáci 6. ročníku vzdělávali v Pevnosti poznání. Užili si naplno programu Svět v kapce vody i prozkoumávání expozice.  Zde jsou postřehy některých účastníků:

Nikča:

V Pevnosti poznání to bylo ohromně skvělé. Dívali jsme se pod mikroskop. Nevěřili byste, co se děje ve vodě. Viděli jsme tam spoustu mikroorganismů. Také jsme vyráběli buňku podle svého výběru.

Eliška:

 „…svoji buňku jsme si udělali tak, že jsme dostali body a za ně jsme si mohli koupit orgány buňky. Když vypršel čas, mohli jsme si ji pojmenovat a určit, kde žije a co jí. V druhé části programu jsme měli volnou zábavu a já jsem šla řešit hlavolamy a pak na takovou kouli. Sednete si do ní a ono se to s vámi točí, jako byste byli ve vesmíru…“

Kája:

Asi nejvíce mě zaujalo zkoumání prvoků přes mikroskop a v druhé expozici kuličková dráha a kolo, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to být na místě pilota.

Kuba:

Zkoumali jsme prvoky a bakterie pod mikroskopem. Poté jsme hráli hru, ve které jsme si měli vytvořit svou vlastní buňku. V expozici jsem si zkusil postavit most z oddělených útvarů. Byla to zábava!

Tříkrálová sbírka 2020 v Holici

Letošní Tříkrálová sbírka se  uskutečnila v mrazivou sobotu 11. ledna 2020. V tomto  zimním dnu dalo před teplem a pohodlím domova přednost mnoho obětavých malých i velkých koledníků a rodičů dětí z naší školy. Pan farář páter Savio nás přišel pozdravit a povzbudit do školy a přinesl sladkosti pro děti. Sestavili jsme opět  20 skupin koledníků. Zájem dětí byl velký a jsme rádi, že se nám podařilo pokrýt všechny ulice naší obce. Děti koledovaly celé dopoledne a vracely se spokojené s úsměvy na tvářích. Naše radost je o to větší,  že jsme vykoledovali  72  046 korun, tedy opět nejvíce v historii tříkrálového  koledování, o 3 305 korun více jak vloni.  Dále pak v celé Olomouci ve 20. ročníku sbírky, která se v našem městě zrodila, bylo zvláštní shodou okolnosti vykoledováno na korunu přesně 2 000 000 korun.  Naštěstí je mezi námi stále mnoho skvělých rodičů , kteří chtějí pomáhat blízkým a snaží se to naučit i své děti. Velmi si toho vážíme a děkujeme Vám, máme z toho upřímnou radost.  Díky patří především všem štědrým dárcům, kteří mají otevřená svá srdce a není jim lhostejný osud druhých. Vybrané finanční příspěvky budou použity na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku. Částí výtěžku Charita zafinancuje výtah v azylovém domě sv. Anežky pro starší nemocné a nemohoucí klienty a také opravy a rozšíření hygienického zázemí pro lidi bez domova. 

Je krásné, že se z této akce stala již dlouholetá tradice a všichni se těšíme na setkání v příštím roce.

Vaši koledníci.   

Mikuláš

Dne 5. 12. 2019 jsme jako každý rok připravili mikulášskou nadílku v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Všechny děti byly statečné a Mikuláše s jeho doprovodem přivítaly spoustou básniček a písniček.

Energetická gramotnost

Ve středu 22. 1. proběhla na naší škole přednáška o energetické gramotnosti. Cílovou skupinou byli žáci 8. a 9. ročníku. Prostřednictvím interaktivní prezentace se žáci seznámili se základními tématy v oblasti energetiky –  jak energetika funguje, proč je pro nás tak zásadní a s jakými problémy se musíme potýkat. Dozvěděli se, jak vznikla a jak se vyvíjela energetická soustava, zopakovali si, jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem a jaké druhy elektráren rozlišujeme. Nejzajímavější bylo povídání o blackoutu – jeho příčinách a následcích. Na závěr výkladu proběhla menší soutěž, v níž byli nejaktivnější žáci odměněni malou pozorností.

Věstonická venuše v Olomouci

Věstonickou venuši zná snad každý, i když není milovníkem nejstarších lidských dějin – PRAVĚKU. Ale setkat se s ní osobně, mít možnost si ji prohlédnout a aspoň chvíli užasle koukat na tuto letitou dámu, to je ojedinělý zážitek. Vlastivědné muzeum v Olomouci nám ho letos zprostředkovalo a žáci našich 6. tříd si tento historický skvost nenechali ujít. V přesně vymezeném čase si prohlédli originál sošky, jenž byl uzavřen v bezpečnostní vitríně, a dále sádrovou napodobeninu, kterou prozkoumali ze všech možných i nemožných stran a úhlů. Součástí výstavy byla i animace zobrazující výsledky nedávného skenování. Setkání s originálem této 11,5 cm veliké sošky bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Troufám si dokonce říci, že se jednalo o zážitek z kategorie „jednou za život“.

Mgr. Lenka Černá

Po Holici cestou necestou…

Znáte historii místa, kde trávíte většinu svého času, nebo kde dokonce bydlíte? Žáci 6. B by vám odpověděli, že ano. V úterý 3. prosince se totiž zúčastnili komentované prohlídky, kterou pro ně připravili tři spolužáci. Jan D., Vojtěch P. a Vojtěch N. naplánovali trasu po významných místech Holice a zahrnuli do ní jak historické pamětihodnosti a bývalé významné průmyslové podniky, tak i malé překvapení.

Po velké přestávce se nadšení „turisté“, teple oblečeni a vybaveni pohodlnou obuví, shromáždili ve vstupních prostorách školy a čekali na své průvodce. První kroky výpravy vedly k budově cukrovaru, poté si žáci na chvilinku odskočili ke klokanovi (některé děti byly upřímně překvapeny, že z Holice k protinožcům je to jen malý kousíček), a poté pokračovali až do blízkosti bývalé sladovny. Odtud se vydali průmyslovou oblastí zpět na náves a procházka byla ukončena v blízkosti kostela svatého Urbana. Na trase vycházky bylo připraveno několik zastavení, kde chlapci seznamovali spolužáky s různými historickými zajímavostmi. Zejména Janu D. a Vojtovi P. patří velká pochvala za pečlivou přípravu akce. Pro spolužáky nakreslili plánek pochodu a jednotlivá zastavení obohatili reprodukovaným komentářem, za který by se nemuseli stydět ani profesionální průvodci.

Po návratu do školy si žáci zakreslili do mapy absolvovanou trasu a vyznačili památky a objekty, se kterými se po cestě seznámili. Nutno podotknout, že všichni účastníci udělali také něco pro zdraví. Celková délka vycházky v jasném zimním počasí byla téměř 8 000 kroků neboli 4 km. J

Mgr. Lenka Černá a Mgr. Pavla Modrianská

Scholaris 2019

Ve středu 27. listopadu se vydala devátá třída do prostor střední školy Rooseveltovy, kde se jako každoročně pořádala přehlídka středních škol z Olomouce a okolí. Výběr škol byl opravdu veliký, a tak si určitě každý z nás našel školu, která ho zaujala. Neváhali jsme naše případné otázky směřovat přímo na žáky a pedagogy zúčastněných škol. Každá škola rozdávala i informační letáky, které obsahovaly ty nejdůležitější informace o škole. Takže při odchodu měl každý z nás plné ruce těchto materiálů. Během celého dne jsme získali mnoho inspirací a teď je jen na nás, kam budou směřovat naše kroky.

Veronika F., Amélie F. (9. třída)

Prezentace Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž

V pondělí 25. listopadu navštívil žáky 8. a 9. ročníku náš bývalý žák Lukáš Ondrušek, který je od letošního školního roku studentem 1. ročníku SOŠ veterinární v Kroměříži. Žákům předal mnoho zajímavých informací z prostředí střední školy, seznámil nás s celkovým chodem školy, studiem, nabízenými obory i případným uplatněním po ukončení střední školy. Naši žáci se nebáli ani diskuse a Lukáše atakovali velmi zajímavými dotazy, které směřovaly i na Lukášovo subjektivní vnímání přechodu ze základní na střední školu. Pro obě třídy bylo setkání s bývalým žákem naší školy velmi přínosné.

Lukášovi děkujeme za návštěvu, držíme mu palce při náročném studiu.

Mgr. Lenka Černá, Mgr. Lenka Hánková

Besedy v holické knihovně

V listopadu navštívili žáci 6. ročníků prostory holické knihovny. Paní knihovnice si pro žáky připravila besedu na téma PRAVĚK. Žáci si tak prohloubili dosud získané informace o tomto důležitém historickém období, které je pro celé lidstvo důležité, neboť nebýt této historické etapy, nebyli bychom tu nikdo z nás. Prostřednictvím ukázek a článků se dověděli i mnohé informace, čímž si zkompletovali a utřídili poznatky, které se v hodinách dějepisu dověděli.

Děkujeme paní knihovnici za vstřícný přístup!

Žáci 6. A a 6. B

Anglicko – české divadelní představení LAZY GOAT

V pondělí 25. 11. 2019 navštívili žáci 5.A anglicko –české divadelní představení Lazy goat v kině Metropol. Byla to již druhá pohádka Divadelního centra ze Zlína, kterou měli možnost zhlédnout. A protože si dšti zážitky z jarního představení stále pamatovaly, těšily se i tentokrát na nový, zábavný a poutavý příběh plný legrace. Zhruba polovina textů je v angličtině na úrovni, které jsou již děti schopné rozumět. Navíc Divadelní centrum poskytuje svým divákům předem tištěné materiály (pracovní listy) do hodin angličtiny. Děti se tak seznámily se slovní zásobou a důležitými frázemi ještě před představením.

Hodina v hledišti uběhla všem jako voda a s úsměvem na tváři. Už nyní se těšíme na další připravovaná představení a určitě si je nenecháme ujít.

Za 5.A Pavlína Doležalová

Adventní předvánoční čas začíná v neděli 1. prosince!

Dívky 6. ročníku si k této příležitosti vytvořily v hodinách pracovních činností krásné adventní věnce. Prohlédněte si je níže na fotkách. Jistě zpříjemní vaši předvánoční náladu.

Mgr. Zuzana Linhartová

 

Záchranářská akademie – Záchranářský desetiboj – říjen 2019 – červen 2020

V pátek 8. listopadu  se  čtrnáct žáků z  6. A vypravilo do olomouckého aquaparku, kde se konal Záchranářský desetiboj. Jedná se o 7. ročník projektu doplňující výchovně vzdělávací oblast předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Žáci prověřují své vědomosti, schopnosti a dovednosti v deseti disciplínách z oblasti laické 1. pomoci a sbírají body, které se zapíší do průběžné tabulky. Pořadí svého týmu, respektive třídy je pak možné sledovat na stránkách aquaparku. V závěru školního roku se pak nejlepší tři týmy utkají o Putovní pohár Záchranářské akademie.

Všichni zúčastnění soutěžili v nelehkých zdravotních a pohybových disciplínách se zaujetím a s plným nasazením, aby dosáhli co nejlepších výsledků a úspěšně tak reprezentovali naši základní školu.

A jak si povedou třídy 6. B a 7. A? To se již brzy dozvíme. Soutěžní dopoledne na ně totiž čeká v posledních listopadových dnech.

Mgr. Zuzana Linhartová

Halloween 5. A

Florbal

Tento a minulý týden proběhlo okrskové kolo žáků ve florbalu. Mladší žáci vyhráli a postoupili do okresního kola. Gratulujeme.

Fair play třída a společnost

Na počátku listopadu se uskutečnil v šesté a sedmé třídě projektový den na téma autismus, šikana, fair play chování.

Do školy zavítal externí pracovník, který žákům přednesl zajímavá fakta o problematice autismu, povyprávěl konkrétní příběhy ze života autistů, zejména aspergerů a v zážitkových aktivitách umožnil žákům vžít se do pocitů handicapovaných a vyzkoušet si, jak autista, asperger vnímá dění okolo sebe, co to znamená na vlastní kůži, že má moc citlivé smysly.   Žáci si uvědomili problémy a překážky, s nimiž musí handicapovaní s nejrůznějšími poruchami autistického spektra denně bojovat.

V rámci fáze věnované šikaně žáci vyvozovali různé varianty jednání, které mohou volit, když se stanou svědky šikany, hledali způsoby řešení problémů a zaujali aktivní postoj proti ubližování, týrání a násilí.

V závěru si s podporou pedagoga vytvořili svůj osobní profil žáka, vyzdobili jej fotografií, barvami a sepsali do něj své nejdůležitější potřeby. Dali tak najevo, co by nemělo být nejen v kolektivu dětí přehlíženo: respekt, ohleduplnost, tolerance, jednoduše řečeno zásady fair play chování.

                            Mgr. Zuzana Linhartová

„Dýňování“ 5. A

K podzimnímu času a výzdobě patří i u nás vydlabané dýně. A kde jinde si tuto činnost společně mohou děti zkusit a užít než v rámci vyučování pracovních činností ve škole. Všech 26 dětí přineslo dýni, vlastní nože a lžíce na vydlabávání a mohli jsme se pustit do díla. Do práce se všichni vrhli s plným nasazením a všechny to od začátku moc bavilo. Konečné výtvory také stály za tu námahu a snahu. A kolik bylo úrazů? Světe div se, ale jen dvě malá říznutí do prstu. Jsou to prostě šikulové…

Odborné poradkyně p. uč. Pavlína Doležalová a p. uč. Liduška Moupicová

Zeměpisná projekce

„Kolumbie – ráj slasti a neřesti“

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsme s žáky 6. tříd navštívili zeměpisnou projekci „Kolumbie – ráj slasti a neřesti“ v kině Metropol. Autor projekce Adam Lelek procestoval tuto zemi a díky její návštěvě zjistil, že úplně neplatí, že synonyma pro Kolumbii jsou násilí, drogy a smrtící nebezpečí. Kolumbie je temperamentní země Jižní Ameriky, která leží mezi dvěma oceány. Žáci díky projekci navštívili její různá zákoutí –  projížděli mezi vrcholky majestátních And, plavali spolu s velrybami a žraloky, viděli složitý postup zpracování a výroby výborné kávy. Čekala je i duhová řeka, jaguáří lidé, města ztracených civilizací i barevné koloniální architektury.

Šesťákům se projekce líbila a dozvěděli se díky ní mnoho zajímavostí – káva je ovoce, žraloci musí neustále plavat, kolibříkovi ťuká srdce rychlostí až 1260 tepů / min., nejoblíbenějším tancem Kolumbijců je salsa a mnoho dalších.

Burza práce a vzdělání

V úterý 22. října jsme se zúčastnili Burzy práce a vzdělání, která se konala v jednom pavilonu olomoucké Flory. K vidění bylo několik firem a středních škol z celého Olomouckého kraje. Výběr byl opravdu veliký, a tak někteří z nás si své rozhodnutí pro své budoucí vzdělání, nebo dokonce i zaměstnání jen potvrdili, jiní se naopak inspirovali.

Amélie F., Karolína H. (9. třída)

Olomoucký orloj

V roce 2019 si Olomouc připomíná 500 let od první písemné zmínky o olomouckém orloji. Při této příležitosti si Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo výstavu s lektorovaným programem pro žáky základních škol. Žáci 6. A tuto možnost využili a strávili páteční dopoledne netradičně. Formou zajímavých činností poznávali historii orloje. Protáhli se při muzejním tělocviku, zhlédli unikátní technické a umělecké artefakty, přiblížili si hrou pojem orloj a ve skupinkách seskládali jednotlivá patra orloje. Dozvěděli se, kdo byl Karel Svolinský. Ocenili jeho kreslené návrhy folklorních motivů Honění krále a Průvod královniček. Rovněž je zaujaly figurky a postavičky vytvořené jeho ženou Marií Svolinskou. Na závěr si pak vyrobili kouzelný kalendář, pomocí něhož mohou vyhledat podle konkrétního data narození, o který  den v týdnu se jedná.

Mgr.  Zuzana  Linhartová

Turnaj v malé kopané

24. 9. 2019 proběhl na hřišti Gymnázium Hejčín turnaj v malé kopané. Naši žáci se v konkurenci 10 škol umístili na krásném čtvrtém místě, nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena Karolína Hegrová, Všem děkujeme a gratulujeme za reprezentaci školy.

ADAPTAČNÍ TÝDEN ŠESTÝCH TŘÍD

Nový školní rok každoročně přináší pro žáky šestých tříd spoustu změn. Zvykají si na nové učitele, nové kolektivy spolužáků, mění se množství požadavků, které jsou na ně kladeny. Aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jen ve vyučovacích hodinách, strávili naši šesťáci první zářijový týden netradičně. Neučili se podle rozvrhu, ale čas ve škole trávili se svými třídními učitelkami, které se hravou a zábavnou formou snažily napomoci stmelení nových tříd. Velký důraz byl kladen na vytvoření pozitivních sociálních vazeb a také na to, aby si každý žák nalezl své místo ve skupině. Cílem bylo, aby děti lépe rozuměly jeden druhému, aby komunikace a spolupráce ve třídním kolektivu byly na dobré úrovni. Věříme, že ve třídách byly nastartovány procesy, které dětem usnadní zvládání nároků na druhém stupni. Na závěr adaptačního týdne vyjeli žáci šestých tříd do areálu centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde opět absolvovali několik aktivit, které byly směřovány na budování hlubších kamarádských vztahů mezi všemi zúčastněnými dětmi. Nezbývá než jim popřát hodně štěstí na druhém stupni naší školy.

Sluňákov v Horce nad Moravou:

Čtvrtek 5. 9. Droždín – Svatý Kopeček :