Zápis do 1. tříd

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku  bude 5. 4. 2017 (14:00 – 18:00)

Zápis se týká dětí narozených

od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011

a o rok starších s povoleným odkladem nástupu povinné školní docházky.

😀   😀   😀   😀

___________________________________________________________________________

Dokumenty ke stažení:

Informace pro zákonné zástupce k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Zápis bude probíhat v učebnách budovy 1. stupně ZŠ (přízemí a 1. patro).

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě první třídy s celkovým počtem do 60 žáků.

Právní rámec:

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého věku, pokud není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (+ doporučující vyjádření školského poradenského zařízení). Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června příslušného školního roku je doporučující vyjádření školského poradenského a odborného lékaře.

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.   

K zápisu se dostaví i děti, kterým byla v minulém roce odložena povinná školní docházka      o jeden rok.

Zákonný zástupce může pro své dítě zvolit i jinou než spádovou školu. Důvodem pro nepřijetí do vybrané školy může být především kapacita školy.

K zápisu je nutné přinést tyto doklady – občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky:

 • 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) definuje postup při odkladu školní docházky takto: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (od 1. dubna do 30. dubna), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě zvažování odkladu povinné školní docházky doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte u níže jmenovaných zařízení ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze předložit v den zápisu dítěte.

Diagnostiku dětí provádí (nutno se objednat!):

– Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc, T: 585221045, 585224573, e-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

– Speciálně pedagogické centrum, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc, T: 585235246, 727807745, e-mail: spc@ppp-olomouc.cz

– Speciálně pedagogické centrum logopedické, Tř. Svornosti 37, 779 00 Olomouc,                   T: 585158920, e-mail: spc@logopaed.cz

V případě, že v době konání zápisu nebudou doložena potvrzení příslušných diagnostických zařízení, vyzve ředitel školy žadatele o odklad povinné školní docházky k odstranění nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu, nejdéle do 20. května 2017.

Průběh zápisu:

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu.

Zápis se skládá ze dvou částí:

– formální část – zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, předloží nebo vyplní žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, popřípadě sdělí další důležité informace o dítěti.                                                                                                                             Pokud se zákonný zástupce rozhodne o odklad povinné školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření.

– motivační část – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou v délce do 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, apod.).

Oznámení o přijetí:

Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to:

– na webových stránkách školy: www.zsholice.cz                                                                                – na vstupních dveřích do budovy 1. stupně ZŠ

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání:

Děti budou přijímány do 1. ročníku ZŠ podle těchto kritérií:  

 1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Olomouc – Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace.
 1. V případě volné kapacity děti s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu Statutárního města Olomouce.
 1. V případě zbývající volné kapacity děti s místem trvalého pobytu v jiné obci.
 1. Pokud počet uchazečů s trvalým pobytem mimo školský obvod ZŠ Olomouc – Holice, Náves Svobody 41 (bod 2. a bod 3.) překročí danou kapacitu, bude provedeno losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem u zápisu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. – 3.

 STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2016, o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc

 Článek 1

Tato obecně závazná vyhláška vymezuje školské obvody základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Článek 2

Statutární město Olomouc vymezuje tyto školské obvody základních škol:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Holice, Náves svobody 41:

Brunclíkova, Emy Destinnové, Hamerská, Hanácká, Holická, Hollarova, Jaselská, Ječmínkova, Keplerova, Krokova, Moravská, Na Dílkách, Na Krejnici, Na Zábraní, Náves Svobody, Nový Dvůr, Partyzánská, Pode Mlýnem, Průmyslová, Přemysla Oráče, Přerovská, Přichystalova, Revoluční, Sladkovského, Slunečná, Stará Přerovská, Staškova, Šlechtitelů, Technologická, Týnecká, U Cukrovaru, U Hřiště, U Pekárny, U Potoka, U Solných mlýnů, Zahradní.

Jak mohou rodiče pomoci svým dětem

 Věnovat dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývat jinou činností, dát mu najevo zájem, trpělivě ho vyslechnout, projevovat vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávět dítěti a číst mu (televize, video, počítač nikdy nenahradí lidské slovo a osobní kontakt).

Pověřovat dítě drobnými úkoly a domácími pracemi (výchova k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvíjení motoriky).

Rozvíjet poznání z oblasti lidí, zvířat a rostlin (obecná informovanost a rozšiřování slovní zásoby).

Výběr vhodných her a činností – skládanky, stavebnice, práce s výtvarným materiálem, obrázky s určitým dějem.

Upevňovat prostorovou orientaci, pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu (ovlivňování základů psaní, čtení a počítání).

Dbát na vhodné pohybové aktivity v přírodě a zdravé stravování.

Trénovat denní režim, který souvisí se školní docházkou – ranní vstávání, postupné odbourání odpoledního spaní, pravidelné ukládání k večernímu spánku (zmírnění každodenního stresu pro děti i rodiče).

Vytváření sociálních situací, kdy se bude dítě učit jednat s jinými lidmi.

Příloha MŠMT k zápisům dětí do 1. ročníku základní školy (V Praze dne 16. 12. 2016)

Desatero pro rodiče[1]

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).
 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla.
 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině.
 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).
 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály.
 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).
 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně.
 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).
 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.
 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

[1]http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku