Archiv pro měsíc: Únor 2021

Výsledky dotazníku online výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku, který mapoval Vaše názory na kvalitu distanční výuky. Pro nás pro všechny je tato doba zatěžující a napříč Vašimi odpověďmi se vine velké přání, ať už je tato doba za námi a děti jsou zpět v lavicích. Únava ze stereotypu, z přetrhaných sociálních kontaktů, z nemožnosti věnovat se i mimoškolním aktivitám.

Sumarizované výsledky Vám předkládám níže – ve všech zásadních otázkách je podíl těch, kteří jsou velmi či spíše spokojeni naprosto převládá. Minoritní názory jsou většinou vyvážené oběma směry – hodin či zadávaných úkolů je příliš málo/příliš mnoho atd.

Děkuji Vám za vyjádřenou podporu.

Snažíme se o nastavení systému výuky tak, aby byl jednoduchý, pravidelný a předvídatelný. Rozvrh hodin je nastaven v optimálním rozsahu. Komunikační platforma Škola v pyžamu, byť pro mnohé z vás představuje synonymum nesvobody posledních měsíců, je jednoduchá, uživatelsky přívětivá, bez větších nároků na technické vybavení a na zřizování žákovských e-mailů.

Několik slov k připomínkám, které zazněly v poslední části:

požadavek na vyšší počet online hodin; názor, že rozvrh online hodin by měl kopírovat rozvrh prezenční výuky (názor zazněl v různých ročnících)

Kdo si někdy zkusil absolvovat online školení či schůzku, jistě souhlasí, že tento způsob vedení komunikace a předávání informací je mnohem více vyčerpávající než osobní komunikace. To zohledňuje i metodický pokyn MŠMT k vedení distanční výuky, ze kterého předkládám výňatky řešící tuto problematiku:

„…není vhodné synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin, jak je nastaven pro prezenční výuku…“

„…Není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy, probírat s dětmi látku, vysvětlovat učivo, opravovat úkoly. Naprosto postačí, když rodič doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistí, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem, a pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele či se rodič sám s učitelem spojí. Je však vhodné, aby učitelé žádali rodiče o zpětnou vazbu, jak oni vnímají postoj dětí k vlastnímu vzdělávání, zda jsou děti motivované, zažívají úspěch, zda nejsou přehlcené, zbývá jim čas na zájmové aktivity a odpočinek a zda je komunikace ze strany školy dostatečná a srozumitelná.“

Doporučený rozsah on-line hodin je maximálně 1 až tři hodiny za sebou podle věku a vyspělosti žáků.

U žáků 2. stupně jsem stanovila požadavek na online výuku ve výši alespoň 50 % týdenní hodinové dotace s důrazem na český jazyk, cizí jazyky, matematiku a přírodovědné předměty. Domnívám se, že týdenní rozvrh online hodin splňuje jak doporučení MŠMT, tak reálné možnosti žáků.

větší informovanost rodičů – např. krátká schůzka přes Teams v intervalech cca jednou měsíčně či využití DMSoftwaru

Události poslední doby ukázaly, že elektronická žákovská knížka, kterou jsme letos pokusně zavedli pro 2. stupeň, je vhodná i pro mladší žáky. Proto byly třídním učitelkám vygenerovány přístupové údaje do školní matriky, aby je předaly rodičům. Slibujeme si od toho přehlednější informovanost o výsledcích vzdělávání.

Častější třídní schůzky přes Teams hodnotím jako dobrý námět, který našel odezvu u třídních učitelek.

Prozatím jsme Vám k dispozici nejrychleji přes školní e-maily, které mají jednotný formát [email protected] Mnozí pedagogové dali k dispozici svá osobní telefonní čísla. Jsme ochotni setkávat se on-line i mimo stanovený rozvrh, je-li třeba poradit.

zadávání úkolů v pozdních odpoledních či večerních hodinách, takže žákům již zbývá málo času na jeho zpracování či na přípravu pomůcek na následující den

Předpokládám, že v případě, že je úkol zadán večer, není jeho splnění termínováno na následující den. V případě, že tomu tak je, prosím o konkrétní informaci.

Rodiče prosím o určitou toleranci – kolotoč online hodin je neúprosný. Učitelé učí jiné skupiny, připravují další hodiny či opravují úkoly, takže opravdu není možno splnit, aby zadané úkoly visely na Pyžamu ihned po hodině. Nicméně je-li úkol zadán pozdě, učitelé úměrně prodlouží termín pro jeho odevzdání.

požadavek na vymazání starých příspěvků na Pyžamu

Po diskuzi jsme se rozhodli, že staré příspěvky mazat nebudeme – je to dokumentace průběhu výuky, odevzdávání či hodnocení úkolů či testů aj.

Upozorňuji na možnost využít filtrování příspěvků – např. podle předmětu či podle neodevzdaných úkolů.

žádost o rozdělení vyučovací jednotky u žáků 3. A a výraznější oddělení předmětů

Vzhledem k tomu, že třída je pro distanční výuku rozdělena na poloviny, aby byl pro děti zajištěn větší komfort, je nutné jisté časové zhuštění. Nicméně podle rozvrhu má polovina třídy hodinu matematiky a češtiny, následuje totéž pro druhou polovinu třídy; po pauze následuje cca 25 minut angličtiny postupně pro každou skupinu. Domnívám se, že tento model je dobrý a splňuje psychohygienické požadavky, děti mají mezi bloky pauzu na odpočinek či na práci nad uloženými úkoly.

 

Toto byly připomínky, které se vyskytovaly ve větším počtu, proto na ně reaguji touto cestou. Podněty, které se vyskytly ojediněle, řeším s pracovníky školy.

Děkujeme rodičům za podporu a důvěru, uznání a poděkování, kterého se nám ve velké míře dostalo. Tato doba klade obrovské nároky hlavně na rodiče mladších žáků. Máte náš respekt za vaši práci. Budete-li mít v budoucnu náměty, postřehy a připomínky, neváhejte nás oslovit.

S přáním brzkého návratu do školy

Mgr. Ivana Štenclová

ředitelka školy