Školní družina při ZŠ a MŠ Olomouc – Holice se ve své činnosti řídí zejména Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Představuje ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnost v ŠD je určena pro žáky I. stupně, kvůli maximální kapacitě 105 dětí přednostně pak pro žáky z 1. – 3. ročníku. ŠD se skládá v současnosti ze 4 oddělení. V jedné ze školních budov má vyčleněno samostatné patro. Nachází se zde samostatné herny, kde jsou umístěné nižší ročníky a jedna místnost sloužící nejen jako herna pro děti z vyšších ročníků, ale příležitostně i jako cvičná kuchyňka pro žáky druhého stupně. Díky zvýšení počtu oddělení oproti předešlým letům, využívá školní družina taktéž jednu z kmenových tříd v přízemí budovy. Využívat ke své činnosti může ŠD i tělocvičnu a často využívá i školní zahradu a hřiště.

ŠD je dobře materiálně vybavená. K dispozici mají děti a vychovatelky nejen vhodný dětský nábytek, gauče, ale i spoustu výtvarného materiálu, her a stavebnic. K dispozici jsou i hudební nástroje včetně klavíru, televize s DVD přehrávači, interaktivní tabule a v každé z heren je taktéž magnetická bílá tabule, na které mohou děti malovat barevnými fixy.

V ŠD pracují 4 plně kvalifikované vychovatelky, z nichž jedna je určená vedením školy jako vedoucí vychovatelka. K dispozici mají k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami také asistentku pedagoga.

Provozní doba ŠD je 6 – 8 hod. (ranní ŠD) a 11.40 – 16.30 hod. (odpolední ŠD). ŠD má stanovenou denní skladbu činností: zájmové a rekreační, odpočinkové a relaxační, příprava na vyučování a další činnosti. Vychovatelky upřednostňují odpočinkovou a rekreační činnost založenou spíše na aktuální situaci a zájmu dětí, než aby dbaly na přesné dodržování předem stanoveného harmonogramu. I přesto vychází z vypracovaného vzdělávacího plánu. Činnosti žákům nabízejí a připravují, ale nenutí je, aby se programu nutně účastnili, neboť zde zastávají názor, že i samotná hra či jiná volná činnost může mít pro děti výchovný efekt (naučit se dodržovat pravidla hry, domluvit se mezi sebou, rozdělit si hračky a stavebnice apod.). Kromě již zmíněného Vzdělávacího plánu, má ŠD stejně jako všechna školská zařízení vypracován Vnitřní řád, který obsahuje mimo jiné práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, provozní řád, režim dne, stanovení výše úplaty atd. Během roku se v ŠD kromě běžných činností pořádají i speciální akce jako např. maškarní bál, podzimní a jarní tvoření, vánoční dílny, čarodějnice, Den dětí, sportovní den a další aktivity.